You are here

การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีขอประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่อง "การเตรียมพร้อมของพยาบาลอาชีวอนามัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางอรวรรณ บุษบงก์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๖๒๖๔
โทรสาร ๐๒-๕๙๐-๖๒๖๔ , ๐๒-๕๙๑-๘๒๖๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/