You are here

เรียนอดีตสมาชิกศิษย์เก่าที่เคยมีจิตอาสาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่นทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Rama Nurses' Alumni Association Reunion

 เรียนอดีตสมาชิกศิษย์เก่าที่เคยมีจิตอาสาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่นทุกท่านกว่า 40 ปีที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีคณะกรรมการบริหารซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้เป็นจำนวนถึง 27 รุ่น และมีสมาชิกศิษย์เก่าวนเวียนเข้ามาทำหน้าที่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด้วยจิตอาสาเป็นจำนวนกว่า 200 คน บางคนก็เข้ามาทำหน้าที่มากกว่า 3-4 วาระ คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารทุกท่านจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ Rama Nurses' Alumni Association Reunion ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกศิษย์เก่าผู้เคยเป็นกรรมการบริหารฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละชุด เข้ามาร่วมวางแผน ปรับปรุงนโยบาย กำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในสังคมยุคปัจจุบัน โดยโครงการฯ นี้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงขอเรียนเชิญสมาชิกศิษย์เก่าที่เคยมีจิตอาสาร่วมทำหน้าที่กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่น ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ จะได้มีหนังสือเชิญส่งถึงท่านโดยตรง และ/หรือ กรรมการบริหารรุ่นปัจจุบันจะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นการส่วนตัว (ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ได้) ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดและแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่  คุณวลัยพรรณ ทรัพย์สำอาง  โทรศัพท์ โทรสาร 02-201-2026 , 087-7086531 ,084-922-9417  E-mail : rama_alumni12@hotmail.com

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/