You are here

คณะกรรมการบริหารสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี นวลคล้าย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางสาว สุภาณี  วิไลนำโชคชัย  
ตำแหน่ง อุปนายก
นาง ณัชชา จงศุภางครัตน์
ตำแหน่ง ฝ่ายหารายได้
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพิน  ศิรโพธิ์งาม
ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี  ธีระชัยกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ สมทรง จุไรทัศนีย์
ตำแหน่ง ฝ่ายปฏิคม
นางสาวจิราภี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี  
ตำแหน่ง ฝ่ายทะเบียน
 
นางสาว จิตติมา นุริตานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
 
รองศาสตราจารย์ มณฑา ลิ้มทองกุล
ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
นางภคมน สัมมาเทศน์
ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี     ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง ฝ่ายเหรัญญิก
 
นางสาวจีรวรรณ  ประจักษ์จิตต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี เตชัสหงส์
ตำแหน่ง เลขานุการสมาคมฯ
 
 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/